Privacyverklaring KWEEKERS

1. Definities

1. In de privacy verklaring wordt verstaan onder:

Privacyverklaring: deze privacyverklaring;

Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;

KWEEKERS: KWEEKERS Groep B.V. en alle overige bedrijven die hiervan deel uitmaken of gelieerd zijn;

Website: de website www.kweekers.nl, inclusief daartoe behorende subdomeinen, of enige andere website die wordt beheerd door of namens KWEEKERS.

2. Inleiding

 1. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe KWEEKERS de persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt.
 2. KWEEKERS vindt het belangrijk om de privacy van Gebruikers te beschermen in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we hier mee omgaan als je gebruik maakt van onze Website en/of een profiel bij ons aanmaakt op onze Website. Ook leggen we uit waarom we deze persoonsgegevens verzamelen, aan wie deze persoonsgegevens
  worden verstrekt en wie deze persoonsgegevens mag verwerken.
 3. We verzamelen en/of gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan KWEEKERS heeft verstrekt, tenzij we van tevoren schriftelijk je toestemming hiervoor hebben verkregen.

3. Doeleinden voor verwerking

Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Als de Gebruiker op of via de Website om informatie over diensten van KWEEKERS verzoekt, verwerkt KWEEKERS de persoonsgegevens
  om aan dat verzoek te voldoen.
 2. Gebruiker een profiel aanmaakt op of via de Website, verwerkt KWEEKERS de persoonsgegevens om dat profiel aan te maken.
 3. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor een nieuwsbrief en aanbiedingen, dan zal KWEEKERS de persoonsgevens gebruiken om de nieuwsbrief en aanbiedingen naar de Gebruiker toe te zenden.
 4. Het goed laten werken van de Website en het persoonlijk portaal van de Gebruiker.

4. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Wanneer je gebruik maakt van onze Website kan je via de Website persoonsgegevens aan ons verstrekken, waarvoor je expliciet toestemming geeft. Deze persoonsgegevens verzamelen wij en gebruiken wij voor de doeleinden als genoemd in artikel 2. De persoonsgegevens die door KWEEKERS worden verwerkt zijn:
 • De voornaam en/of roepnaam, tussenvoegsels en achternaam;
 • Het adres en de woonplaats;
 • Het burgerservicenummer (BSN);
 • Curriculum Vitae (CV), diploma’s en personele documenten zoals een kopie van ID bewijs of paspoort;
 • Een (pas)foto;
 • De burgerlijke staat en nationaliteit;
 • Het (privé) e-mailadres:
 • Informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Het bankrekeningnummer;
 • Overige gegevens die wettelijk vereist zijn;
 • Andere persoonsgegevens waarvoor wij toestemming hebben gekregen van jou.
 1. KWEEKERS legt uitsluitend bijzondere categorieën van persoonsgegevens vast na jouw uitdrukkelijke toestemming. indien je je (pas)foto uploadt, geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige video sollicitatie (al dan niet via WhatsApp). KWEEKERS zal je toestemming opslaan.

5. Derden

1. KWEEKERS zal persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij:

 1. het verstrekken geschiedt aan een door KWEEKERS voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker KWEEKERS een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verrichten verwerkingen;
 2. KWEEKERS op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

6. Verwijderen

 1. Als Gebruiker van het portaal ben je in principe zelf in staat om je persoonsgegevens te veranderen of te verwijderen.
 2. Als gebruiker heb je recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de gegeven die
  betrekking hebben op jouw sollicitatie. Indien je als Gebruiker van één van deze rechten gebruik wil maken of indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring, dan kan je als Gebruiker een e-mail sturen naar info@kweekers.nl.

7. Bewaartermijn

 1. KWEEKERS bewaart de persoonsgegevens van een Gebruiker niet langer dan noodzakelijk is om de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden van gegevensverwerking te bereiken. KWEEKERS zal persoonsgegevens langer bewaren indien zij hiertoe wettelijk verplicht is.

8. Beveiliging

 1. KWEEKERS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze hostingpartij. Onze hostingpartij is gevestigd in Nederland en valt onder Nederlandse wetgeving.
 2. De Gebruiker is er bekend mee dat de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet voor 100% kan worden gegarandeerd. KWEEKERS doet alle redelijke moeite de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens te beveiligen, maar kan bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door de Gebruiker toegezonden persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

 1. KWEEKERS behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wij adviseren de Gebruiker om regelmatig op de Website te kijken of er aanpassingen in deze Privacyverklaring zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 16-01-2023.

10. Websites van derden

 1. De Website bevat links naar andere internetsites van derden. KWEEKERS is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om de privacyverklaring van elke andere internetsite te lezen. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van de Website.

11. Cookies

 1. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van KWEEKERS kunnen je computer, smartphone, tablet of bestanden niet beschadigen.
 2. KWEEKERS plaatst cookies die voor het gebruik en functioneren van de Website noodzakelijk zijn. Het is mogelijk dat sommige functies en services op onze Websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser of je geen toestemming verleent voor het plaatsen hiervan.
 3. Wij maken verder gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe Gebruikers de Website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IPadres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op de Website. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de Website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze Website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze Website te optimaliseren. KWEEKERS plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken. Mocht je het gebruik van cookies, zoals hiervoor omschreven, niet op prijs stellen, dan is onze website helaas niet geschikt voor jou.
 4. KWEEKERS maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de “handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” gebruikt, zoals verstrekt door de AP (versie 31 oktober 2017). Google kan de informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of indien deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

12. Terugkoppeling

 1. We controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen Privacyverklaring voldoen. Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of de verwerking van je persoonsgegevens via de website, kun je contact met ons opnemen via info@kweekers.nl.